Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”
Start Aktualności Aktualności Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

PostHeaderIcon Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór przewodniczącego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2017 r.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”.
11. Sprawy różne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się na dzień 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 (zgodnie ze Statutem

LGD „ZIELONE SIOŁO” §19 ust. 5) w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardzo proszę o obecność.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

Z poważaniem
/-/ Adriana Rukat
Prezes Zarządu
LGD "ZIELONE SIOŁO"
ul. L. Mieczkowskiego 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 602 778 363