Start 2/2017

PostHeaderIcon

dla operacji skadanych w ramach Przedsiwzicia 4 (P.4)
?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem okrelonym w 2 ust.1 pkt 5, pkt 6, pkt 7 rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzenia 2015 roku w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania ?Wsparcie
na wdraanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm).

I. Termin i miejsce skadania wnioskw:

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 28.12.2016 r. do dnia 16.01.2017 r.
do godziny 1500
. Dwa egzemplarze wnioskw w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na pycie CD naley skada bezporednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I pitro,
od poniedziaku do pitku w godzinach od 900 do 1500. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. O terminie zoenia wniosku decyduje data i godzina wpywu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostpniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostpniono:

 • formularze wnioskw o udzielenie wsparcia,
 • formularze wnioskw o patno,
 • formularze umw o udzielenie wsparcia,
 • Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentw potwierdzajcych moliwo ubiegania si
  o wsparcie,
 • ?Procedur naboru wnioskw, oceny zgodnoci operacji z LSR, wyboru operacji
  przez LGD ?ZIELONE SIOO?, wnoszenia protestu od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny ni LGD?.

III. Limit dostpnych rodkw w ogaszanym naborze wynosi:

3.000.000,00 z

IV. Warunki wsparcia w ramach ogoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeeli:

 1. otrzyma pozytywn ocen wstpn,
 2. zostanie uznana za zgodn z LSR, czyli przyczyni si do osignicia co najmniej jednego celu oglnego, jednego celu szczegowego oraz wpisuje si w zakres tematyczny Przedsiwzicia 4 (P.4),
 3. uzyska wymagan minimaln liczb 9,5 punktw,
 4. mieci si w limicie rodkw wskazanym w ogoszeniu o naborze,
 5. w przypadku rwnej liczby punktw przez dwie lub wicej operacji o kolejnoci na licie rankingowej decyduje termin wpywu (data, godzina zoenia) wniosku do Biura LGD. 

V. Forma wsparcia:

refundacja w wysokoci 63,63% ? w przypadku jednostki sektora finansw publicznych,
100 % ? w przypadku pozostaych podmiotw.

Maksymalny limit dofinansowania na jeden projekt wynosi 173.500,00 z.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zapewnia bezpatne doradztwo  w przygotowaniu wniosku po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne 

Operacje w ramach poddziaania 19.2 z wyczeniem projektw grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej, tj. dla przedsiwzicia:

P.4 - ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwrz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwrz

2) Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwrz

3) Owiadczenie podmiotu ubiegajcego si o przyznanie pomocy o wielkoci przedsibiorstwa - otwrz

4) Zasady wypeniania Owiadczenia podmiotu ubiegajcego si o przyznanie pomocy o wielkoci przedsibiorstwa - otwrz

5) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsiwzicia 4 (P.4) - otwrz

Ocena lokalnych kryteriw wyboru dokonywana bdzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

6) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? na lata 2014-2020 (LSR) - otwrz

7) ?Procedura naboru wnioskw, oceny zgodnoci operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD ?ZIELONE SIOO?, wnoszenia protestu od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny ni LGD? - otwrz

8) Regulamin Rady LGD ?ZIELONE SIOO? - otwrz

9) Wykaz wymaganych dokumentw potwierdzajcych moliwo ubiegania si o wsparcie

- (zgodnie z informacj o zacznikach zawart w formularzu wniosku o przyznanie pomocy)

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwrz
 • Zacznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwrz
 • Zacznik 2 wykaz dziaek ewidencyjnych (pdf.) - otwrz
 • Zacznik 3 zasady konkurencyjnoci wydatkw (pdf.) - otwrz
 • Zacznik 4 wskaniki procentowe do obliczenia wartoci kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjnoci wydatkw w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwrz
 • Zacznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisw zamwie publicznych (pdf.) - otwrz
 • Zacznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisw o zamwieniach publicznych po wejciu w ycie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ? Prawo zamwie publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwrz

11) Formularz wniosku o patno (wersja 2z)

 • Wniosek o patno (.pdf) - wersja 2z - otwrz
 • Wniosek o patno (.excel) - wersja 2z - otwrz

12) Instrukcja wypeniania wniosku o patno (wersja 2z) - otwrz

Wniosek Beneficjenta o zaliczk dla dziaa objtych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyczeniem pomocy wypacanej w formie, o ktrej mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporzdzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczk ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawar Umow o przyznaniu pomocy i nie ubiega si o wypat zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

1) Wniosek o zaliczk:

Wniosek o zaliczk.xls

Wniosek o zaliczk.pdf

2) Instrukcja do wniosku:

Instrukcja wypeniania wniosku o zaliczk.pdf

3) Wzr gwarancji zaliczkowej:

Wzr gwarancji zaliczkowej.xls

Wzr gwarancji zaliczkowej.pdf

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 - otwrz